ALGEMENE VOORWAARDEN

Een afwijking, aanvulling of wijziging van deze algemene voorwaarden kan slechts aan ROC bv worden tegengeworpen indien ROC bv er uitdrukkelijk voorafgaandelijk schriftelijk in toegestemd heeft.

Prijzen, brochures, catalogi of voorstellen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van ROC bv. Een overeenkomst komt tot stand vanaf de inschrijving door de cursist/klant voor een welbepaalde opleiding.

Het inschrijvingsgeld is volledig verschuldigd voor de gehele opleiding vanaf de start van de opleiding, ongeacht de aan- of afwezigheid van de cursist en ongeacht het vroegtijdig afbreken van de opleiding door de cursist.
Tot 1 maand vóór de start van de opleiding kan u kosteloos annuleren. Bij annulatie minder dan 2 weken voor de start is het volledig inschrijvingsbedrag verschuldigd. Bij annulatie tussen de 30e dag en 15e dag voor de start van de opleiding, bent u 50% verschuldigd. Annulatie is alleen schriftelijk mogelijk (mail – post).
Om kosten te vermijden kan u altijd gratis een deelnemer laten vervangen. Na de start van de opleiding is geen teruggave van inschrijvingsgeld meer mogelijk.

Cursus, examen en attest zijn inbegrepen in de prijs. ROC bv is een geregistreerde
dienstverlener bij het agentschap voor innoveren & ondernemen en is gekend onder het erkenningsnummer [DV.O219006]. Het inschrijvingsgeld voor bepaalde opleidingen aangeboden door ROC bv kan gedeeltelijk betaald worden met opleidingscheques en/of KMO-portefeuille. Aanvragen via KMO-portefeuille dienen ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding te gebeuren.

De cursist/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor een tijdige aanvraag van de
opleidingscheques en/of KMO-portefeuille. Meer informatie hieromtrent kan bekomen worden op de website www.vlaio.be. ROC bv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een verval van opleidingscheques en/of een weigering van tussenkomst van de KMO-portefeuille.

De cursist is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van ROC bv, in het bijzonder m.b.t. de betaling van de factuur.

Facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van ROC bv en moeten betaald worden binnen 30 dagen na datum factuur. Het gebruik van opleidingscheques en/of KMO-portefeuille ontslaat de cursist niet van tijdige en gehele betaling van de factuur.