ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen ROC bv en haar cursisten.
Onder cursist wordt verstaan (definitie): elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die zichzelf of een aangestelde of medewerker inschrijft in een door ROC bv aangeboden cursus en/ of elke natuurlijke persoon die een cursus volgt aangeboden door ROC bv.
Een afwijking, aanvulling of wijziging van deze algemene voorwaarden kan slechts aan ROC bv worden tegengeworpen indien ROC bv er uitdrukkelijk voorafgaandelijk schriftelijk in toegestemd heeft.
2. Inschrijving
Prijzen, brochures, catalogi of voorstellen uitgaande van ROC bv zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van ROC bv. Er komt een overeenkomst tot stand met ROC bv vanaf de inschrijving door de cursist voor een welbepaalde opleiding. Deelname aan de opleiding is anderzijds pas mogelijk na betaling van de prijs.
De cursus, examen en attest zijn inbegrepen in de prijs.
Het inschrijvingsgeld is volledig verschuldigd voor de gehele opleiding vanaf de start van de opleiding, ongeacht de aan- of afwezigheid van de cursist en ongeacht het vroegtijdig afbreken van de opleiding door de cursist.
3. Annulatiebeleid
Tot 1 maand vóór de start van de opleiding kan u kosteloos annuleren. Bij annulatie minder dan 2 weken voor de start is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd. Bij annulatie tussen de 30e dag en 15e dag voor de start van de opleiding, bent u 50% verschuldigd. Annulatie is alleen schriftelijk mogelijk (mail – post).
Om kosten te vermijden kan u altijd gratis een deelnemer laten vervangen. Na de start van de opleiding is geen teruggave van inschrijvingsgeld meer mogelijk.
4. KMO-Portefeuille
ROC bv is een geregistreerde dienstverlener bij het agentschap voor innoveren & ondernemen en is gekend onder het erkenningsnummer [DV.O219006]. Het inschrijvingsgeld voor bepaalde opleidingen aangeboden door ROC bv kan gedeeltelijk betaald worden met opleidingscheques en/of KMO-portefeuille. Aanvragen via KMO-portefeuille dienen ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding te gebeuren.
De cursist is uitsluitend verantwoordelijk voor een tijdige aanvraag van de opleidingscheques en/of KMO-portefeuille. Meer informatie hieromtrent kan bekomen worden op de website www.vlaio.be. ROC bv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een verval van opleidingscheques en/of een weigering van tussenkomst van de KMO-portefeuille.
5. Facturatievoorwaarden
De natuurlijke persoon-cursist is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van ROC bv, in het bijzonder m.b.t. de betaling van de factuur.
Facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van ROC bv en moeten betaald worden binnen 30 dagen na datum factuur. Het gebruik van opleidingscheques en/of KMO-portefeuille ontslaat de cursist niet van tijdige en gehele betaling van de factuur.
Bij niet-tijdige of volledige betaling van een factuur gericht aan een cursist-natuurlijke persoon, zal het openstaande saldo, na een eerste kosteloze ingebrekestelling en het verstrijken van de hierin vermelde respijttermijn van 14 dagen, worden verhoogd met verwijlintresten aan de intrestvoet zoals voorzien onder artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstand in handelstransacties en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan de maximumbedragen zoals voorzien onder artikel XIX.4 WER (20 EUR voor elke schuld t.e.m. 150 EUR, 30 EUR voor elke schuld tussen de 150,01 EUR en 500 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde saldo op de schijf tussen 150,01 EUR en 500EUR en 65 EUR voor elke schuld boven de 500 EUR, vermeerderd met 5% van het verschuldigde saldo op de schijf boven 500 EUR, met een maximum van 2.000 EUR).
Bij niet-tijdige of volledige betaling van een factuur gericht aan een cursist-rechtspersoon, zal het openstaand saldo vanaf de dag na vervaldatum zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een schadevergoeding van 10% en verwijlintresten aan de intrestvoet zoals voorzien onder artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 op betalingsachterstand in handelstransacties.
Ingeval van niet betaling op de vervaldag behoudt ROC bv zich het recht voor om de inschrijving van de cursist voor andere opleidingen te annuleren.
De bedragen die de cursist aan ROC bv verschuldigd is kunnen, behoudens schriftelijk akkoord van ROC bv, op geen enkele wijze gecompenseerd worden met om het even welke bedragen waarop de cursist/klant meent aanspraak te kunnen maken tegenover ROC bv. Evenmin kunnen dergelijke aanspraken van de cursist door hem ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling tegenover ROC bv uit te stellen of op te schorten.
6. Annulatie of verplaatsing opleiding
ROC bv heeft steeds het recht om een geplande opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum of locatie, zonder dat ROC bv hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en dat de cursist hierdoor recht heeft op enige schadevergoeding. Bij annulatie van de geplande opleiding zal het reeds betaalde inschrijvingsgeld automatisch worden terugbetaald. Bij verplaatsing van de geplande opleiding hebben de reeds ingeschreven cursisten voor een periode van 14 kalenderdagen volgend op de kennisgeving van de verplaatsing het recht om zich uit te schrijven waarna dan het reeds betaalde inschrijvingsgeld zal worden terugbetaald. Na het verstrijken van voormelde periode van 14 dagen, wordt ervan uitgegaan dat de reeds ingeschreven cursist geen bezwaar heeft tegen de verplaatsing.
7. Evaluatiereglement
De cursist verklaart kennis genomen te hebben van het evaluatiereglement van het centrum (zie website). Op eenvoudige vraag kan hiervan een kopie verkregen worden. De cursist verklaart zich akkoord met het eigen agogisch project van het centrum.
8. Huisreglement
Teneinde de klassen en gebouwen gezond, veilig en net te houden gelden volgende huishoudelijke regels binnen de gebouwen van ROC bv:

 • Op het ganse domein van ROC bv geldt een strikt verbod op het roken van producten op basis van tabak of soortgelijke producten. Zo zijn onder meer het gebruik van sigaretten, sigaren, elektronische sigaretten, shisha pen, heatstick en pruim- of snuiftabak verbonden;
 • Het nuttigen van alcoholische dranken is niet toegestaan tijdens de lessen (tenzij het voorwerp van de te volgen opleiding dit vereist, in welk geval dit enkel gebeurt onder supervisie en mits toestemming van de leerkracht). Het nuttigen of bij hebben van drugs is totaal verboden. De leerkrachten mogen je vragen om de les en het gebouw te verlaten als er een sterk vermoeden is dat je onder invloed bent van alcohol en/ of drugs en de les verstoort.
 • Afval van welke aard ook hoort thuis in de speciaal daarvoor bestemde vuilnisbakken;
 • Bij het verlaten van het klaslokaal dient het bord schoon te zijn en de stoelen onder de tafels te staan.
 • Het is verboden om andere cursisten en/of het personeel van ROC bv te pesten of ten aanzien van hen ongewenst seksueel gedrag te vertonen. Klachten desbetreffend kunnen steeds (indien gewenst anoniem) worden ingediend via de vertrouwenspersoon van ROC bv. Indien u dergelijke klacht wenst in te dienen wend u dan tot het secretariaat, aldaar zal men u de weg naar de vertrouwenspersoon wijzen.
  In het kader van de veiligheid treft ROC bv maatregelen inzake brandpreventie, evacuatie, brandbestrijding en EHBO-voorzieningen. Het spreekt vanzelf dat van de cursisten verwacht wordt dat zij deze maatregelen naleven. Alle opgemerkte defecten, beschadigingen en/ of storingen worden best gemeld aan de leerkracht en/ of aan het secretariaat.
  In geval van brand of andere noodsituatie moeten de lokalen zo snel mogelijk kunnen worden ontruimd. Gaat het brandalarm af dan ben je verplicht om de lokalen onmiddellijk te verlaten en je via de aangegeven route naar het verzamelpunt te begeven. Cursisten dienen hierbij steeds de instructies van het personeel van ROC bv stipt na te volgen.
  Het aanwezige materiaal, apparatuur en machines, eigendom van ROC bv, dienen (net als de bijhorende handleidingen en databoeken) steeds in de lokalen te blijven alwaar ze thuishoren. Als cursist mag je ze enkel gebruiken met toestemming van de leerkracht. Behandel ze met de nodige zorg en respect. Beschadigingen meld je best direct aan de leerkracht en/ of aan het secretariaat.
  ROC bv maakt gebruik van bewakingscamera’s om de veiligheid van de cursisten (en haar medewerkers) te waarborgen. Mocht je gefilmd worden dan heb je het recht om deze beelden te zien. Je dient hierbij wel voldoende duidelijke aanwijzingen te geven (datum/ plaats/ tijdstip) zodat we de betrokken beelden vlot kunnen terugvinden.
  Wanneer de omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan ROC bv op basis van een risicoanalyse opgesteld in samenspraak met een preventieadviseur, bepaalde preventiemaatregelen opleggen om de veiligheid van het opleidingsgebeuren te kunnen garanderen. Deze maatregelen worden enkel genomen omdat ze noodzakelijk zijn. Ze zijn bovendien in verhouding met de nagestreefde doelstelling en beperkt in de tijd. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verplicht dragen van veiligheidskledij, het verplicht dragen van een mondmasker of het beperken van contacten tussen de cursisten. Indien dergelijke maatregelen aan de orde zijn, zullen de cursisten hieromtrent (schriftelijk) worden geïnformeerd. De eventuele kost verbonden aan deze maatregelen valt ten laste van de cursist.
  9. Intellectuele eigendom
  De auteursrechten op boeken, cursussen en/of software, blijft steeds bij de auteur of eigenaar van deze rechten en gaat nooit (tenzij uitdrukkelijk anders voorzien) over op de cursisten.
  Als cursist dient u deze rechten te respecteren, zodat het maken van kopieën voor eigen rekening en/ of wijzigingen strikt verboden is. In de les mag er op de apparatuur van ROC bv enkel software gedownload worden in het kader van het lesonderwerp en na expliciete toestemming van de leerkracht.
  Werken van cursisten gemaakt in het kader van de door ROC bv georganiseerde opleiding(en) mogen door ROC bv worden aangewend voor publicatie- en marketingdoeleinden.
  10. Privacy
  ROC bv gaat zorgvuldig om met de privacy van haar cursisten. Zij verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de cursisten conform de geldende privacywetgeving naar Belgisch recht en verbindt zich ertoe om deze niet te delen met derden en/ of aan te wenden voor andere doeleinden dan deze gerelateerd aan de opleiding. Er worden enkel gegevens van u gevraagd in zoverre deze noodzakelijk zijn voor administratie- en begeleidingsdoeleinden en de gegevens worden ook maar zo lang bewaard als vereist is om te voldoen aan alle wettelijke vereisten (zoals op het gebied van boekhouding).
  ROC bv garandeert dat de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen genomen worden ter bescherming van je persoonsgegevens.
  De persoonsgegevens worden bewaard en veilig opgeslagen via de software van Coachview. Deze softwareleverancier en ook mogelijke andere leveranciers met wie uw gegevens worden gedeeld in kader van de uitvoering van de overeenkomst mogen die gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. ROC bv ziet erop toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot deze persoonsgegevens. De toegang is beperkt tot de personen die daartoe gemachtigd zijn. De leerkrachten mogen uw persoonsgegevens (en andere vertrouwelijke informatie) enkel delen met leerkrachten van dezelfde opleiding en de directeur.
  Als cursist heeft u steeds het recht om de van u bewaarde persoonsgegevens op te vragen. Je kan foutieve, onvolledige of verouderde gegevens laten verbeteren of wijzigen. Verder kan je ook verzoeken om je gegevens te doen verwijderen of om de verwerking ervan te beperken en bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking ervan, met inbegrip van profilering. Bovendien heb je recht op een (digitale) kopie en om de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen kan je contact opnemen met ROC bv via het volgende e-mailadres: ilse.verthe@rocbv.be.
  ROC bv kan evenwel geen informatie doorgeven van andere cursisten.
  ROC bv behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van haar cursisten te gebruiken voor direct marketing. Als cursist kunt u zich hier evenwel tegen verzetten.
  Bent u het niet eens met de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door ROC bv dan vragen we om hiervoor eerst intern een klacht in te dienen via ilse.verthe@rocbv.be. Daarnaast bestaat evenwel ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).
  Het is u als cursist verboden om beeld- of geluidopnames te maken binnen het domein van ROC bv en/ of tijdens externe activiteiten georganiseerd door ROC bv, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het personeelslid en/ of de andere cursisten.
  11. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
  Ingeval van betwisting zijn enkel bevoegd ratione loci de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Deze bevoegdheidsclausule is ook van toepassing ingeval van hoogdringendheid (bv. procedure kort geding).
  Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing.